ภาระงาน

  นัททิกา  แดงชาติ   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   
        ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะศึกษานิเทศก์กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัด การศึกษา กรณีที่หัวหน้ากลุ่มงานฯ ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ คนที่ 1 และมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้
                1.  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                               1.1  รวบรวมจัดทำ ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
                                1.2  ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการของการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
                               1.3  จัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
                                1.4  ดำเนินการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และโครงการเป็นฐาน
                                1.5 จัดทำสรุปรายงานผล และเผยแพร่เทคนิคการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จ
                2.  งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การวัดและประเมินผลการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                3.  งานโครงการลดภาวะโลกร้อน
                4.  รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ในกลุ่มโรงเรียนคลองคีรี


                5.  ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น