งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ
เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานในความรับผิดผ่านสื่ออนไลน์
โดย ศน.นัททิกา  แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป กพ. เขต1